GSM Shield 2

userHead Jose 2016-08-11 23:43:50 3343 Views1 Replies
Hi,

As you should connect GSM Shield 2 to the Lattepanda?

Regards